^Povratak na vrh

Informacije o tvrtki

MB: 2529424

OIB: 57676681803

IBAN: HR 5924840081105151424

IBAN: HR 7723400091110684248

 

Mail: ivaplin@ivaplin.hr

Uprava:01 2831 270

Distribucija:01 2831 272

Opskrba:01 2831 275

Računovodstvo:01 2831 276

Opća služba:01 2831 273

Fax:01 2831 271

 

IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbom plinom, HR 10310 Ivanić-Grad, Ulica Krešimira IV 10

Pregled i ispitivanje plinskih instalacija

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10) propisuje pregled i ispitivanje instalacija u građevini ili dijelu građevine namijenjene za stanovanje pri promjeni ili umjeravanju plinomjera, a najmanje jedanput u 10 godina ako drugim propisom nije određen kraći rok. Kako je Zakonom o mjeriteljstvu (NN 163/03) propisani rok umjeravanja za plinomjere G-4 i G-6 i iznosi 8 godina, u tom roku se i obavljaju ispitivanja instalacija. Isto tako potrošač u građevini ili dijelu građevine javne namjene ili u kojoj se obavlja gospodarska djelatnost dužan je ispitati nepropusnost i ispravnost plinske instalacije najmanje jednom u 5 godina ako drugim propisom nije određen kraći rok. Iako sklopljenim ugovorom o opskrbi nisu navedeni niti uvjetovani takvi zahtjevi, isti se veže na prethodne propise. Potrošač, po prethodnoj najavi operatora ili ovlaštene pravne ili fizičke osobe, dužan je omogućiti nesmetano ispitivanje plinske instalacije u cilju dobivanja ispitnog izvještaja. Ukoliko nije obavljeno ispitivanje nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije ili je pri ispitivanju utvrđena propusnost ili neispravnost, operator je dužan uskratiti isporuku plina potrošaču.

Ispitni izvještaj između ostaloga sadrži i popis dokaza o održavanju u ispravnom stanju plinskih uređaja i trošila, uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova, odnosno nalaza pri kontroli njihove ispravnosti od strane servisera i/ili dimnjačara. Jedan primjerak ispitnog izvještaja dostavlja se potrošaču, a drugi operatoru koji se čuva u evidenciji do ponovnog ispitivanja.

S obzirom da je propisano da su vlasnici odnosno korisnici građevina i upravitelji zgrada dužni održavati u ispravnom stanju postrojenja , plinske uređaje, dimnjake i ložišta kao i druge uređaje i instalacije koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara, isti moraju posjedovati dokumentaciju o održavanju.

Krajnji kupac u skladu s Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN 155/14) dužan je između ostalog: omogućiti ovlaštenoj osobi operatora distribucijskog sustava ugradnju, održavanje i očitanje plinomjera, omogućiti operatoru distribucijskog sustava fizički pristup priključku i obračunskom mjernom mjestu u svrhu održavanja, te plinskim instalacijama u svrhu ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacija.

Isto tako, Operator distribucijskog sustava ima pravo krajnjem kupcu ograničiti ili obustaviti isporuku plina odnosno ugovorenu uslugu distribucije plina:

- u slučaju izravne ugroženosti života i zdravlja ljudi ili imovine te radi otklanjanja takvih opasnosti,

- radi planiranog održavanja ili rekonstrukcije distribucijskog sustava,

- radi otklanjanja kvarova na distribucijskom sustavu,

- kada uređaji priključeni na distribucijski sustav preuzimaju plin na način koji bi mogao ugroziti život i zdravlje ljudi ili imovinu,

- u slučaju neovlaštene potrošnje plina,

- u slučajevima kada se korisnik sustava ili krajnji kupac ne pridržava svojih ugovornih obveza,

- kada ne omogući ovlaštenoj osobi operatora distribucijskog sustava pristup potreban za planirano održavanje ili rekonstrukciju priključka i obračunskog mjernog mjesta,

- kada dva puta uzastopno ne omogući ovlaštenoj osobi operatora distribucijskog očitanje plinomjera i druge mjerne opreme,

- po nalogu korisnika sustava i

- po nalogu operatora transportnog sustava.