^Povratak na vrh

Informacije o tvrtki

MB: 2529424

OIB: 57676681803

IBAN: HR 5924840081105151424

IBAN: HR 7723400091110684248

 

Mail: ivaplin@ivaplin.hr

Uprava:01 2831 270

Distribucija:01 2831 272

Opskrba:01 2831 275

Računovodstvo:01 2831 276

Opća služba:01 2831 273

Fax:01 2831 271

 

IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbom plinom, HR 10310 Ivanić-Grad, Ulica Krešimira IV 10

Postupak priključenja

1. Ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta za priključenjanje na distribucijski sustav.

Prilog; kopija katastarskog plana (ne stariji od 6 mjeseci), opis plinofikacije (tehnički opis)

Posebne uvjete i uvjete  priključenja izdaje operater distribucijskog sustava (Ivaplin), a njima se utvrđuje: mogućnost priključenja građevine na distribucijski sustav, tehnički i ekonomski uvjeti, kao i uvjeti korištenja distribucijskog sustava.

Posebne uvjete i uvjete  priključenja potrebno je pribaviti kod: povećanja priključnog kapaciteta, priključenja na distribucijski sustav, promjenama na priključku, spajanje više obračunskih mjernih mjesta u jedno kao i dijeljenju jednog obračunskog mjernog mjesta u više njih.

Posebne uvjete i uvjete priključenja za priključenje dužno je pribaviti nadležno upravno tijelo, investitor priključka ili treća strana koju ovlasti investitor priključka – projektant.

Vrijede 2 godine od datuma izdavanja.

 

2. Izrada strojarskog projekta plinske instalacije.

Mora sadržavati: energetske uvjete, vlasnički list, kopiju katastarskog plana, potvrdu o kućnom broju.

 

NOVA GRAĐEVINA - potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

- Projekat plinske instalacije u sklopu glavnog projekta kojim se dobiva građevinska dozvola

 

POSTOJEĆA GRAĐEVINA - potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

- Pravomoćan akt o građenju objekta (građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, uvjerenje ureda za katastar da je objekta građen prije 15.2.1968…) ili dokaz o legalnosti.

- Projekt priključka plina

 

3. Ishođenje energetske suglasnosti za priključenje na distribucijski sustav.

Energetska suglasnost sadrži sve podatke kao i energetski uvjeti te podatke o aktu kojim je odobrena gradnja prema zakonima kojim se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje i građevinskih proizvoda.

Zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti podnosi investitor ili vlasnik građevine, a uz zahtjev je dužan priložiti glavni projekt plinske instalacije usklađen sa energetskim uvjetima.

Energetsku suglasnost izdaje operater distribucijskog sustava (Ivaplin), a izdaje se za svako pojedinačno obračunsko mjesto.

Vrijede 2 godine od datuma izdavanja.

 

4. Potpisivanje ugovora o priključenju.
5. Izrada mjerenog djela plinske instalacije.
6. Potpisivanje ugovora o opskrbi.
7. Tehnički pregled i puštanje plina.

 

Cijena

Troškovi izvedbe priključka sastoje se od:

1. Troškova pripremno završnih radova u mreži, a određuje se po mjernom mjestu prema priključnom kapacitetu, odnosno veličini plinomjera i iznose (prema odluci HERA-e):

• za kategoriju priključka I i priključni kapacitet manji ili jednak 100 kWh/h  915,20 HRK (121,47 EUR)
• za kategoriju priključka II i priključni kapacitet veći od 100 kWh/h, manji ili jednak 400 kWh/h 2.912,25 HRK (386,52 EUR)
• za kategoriju priključka III i priključni kapacitet veći od 400 kWh/h, manji ili jednak 4000 kWh/h 4.972,00 HRK (659,90 EUR)
• za kategoriju priključka IV i priključni kapacitet veći od 4000 kWh/h 8.057,50 HRK (1069,41 EUR)

Gornje cijene su bez PDV-a….

2. Troškova građenja priključka koji ovise o: terenu u kojem se polaže priključak (zemlja, asfalt, makadam, kamen), duljini priključka, veličini, tipu i broju mjernih mjesta i sl. Sama cijena izgradnje plinskog priključka izračunava se nakon izvida tehničara na terenu pri čemu prosječna cijena za građevine udaljene 5 do 10 metara od ulice iznosi cca 10.000 kn.

3. Troškovi za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu utvrđuju se Elaboratom a sastoje se od sljedećih elemenata: trošak izrade projektne dokumentacije, trošak ishođenja potrebnih dozvola prema odredbama posebnih zakona, troškova rješavanja imovinsko pravnih odnosa, troškova nabave potrebnih materijala i opreme, te izvođenje strojarskih, elektro, građevinskih, geodetskih i ostalih pripadajućih radova.

NAPOMENA:
Kod izgradnje redovnog priključka (priključak kod kojeg već postoji plinska instalacija u ulici), potrebno je platiti troškove samo priključka (to su točka 1 i 2), dok kod izgradnje priključka kod kojeg ne postoji plinska instalacija u ulici, prvo je potrebno riješiti izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta (točka 3) nakon čega se može pristupiti izradi samog priključka.